Regulamin świadczenia usług informatycznych przez IntraGraph

 Patryk Jaszczak

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę IntraGraph Patryk Jaszczak z siedzibą w Śremie na ul. Okulickiego 6/20 (zwaną dalej IntraGraph).
 2. Firma IntraGraph świadczy usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Zamawiającym).
 3. IntraGraph wystawia za wykonane usługi fakturę VAT w formie elektronicznej, lub papierowej po uprzednim podaniu danych do faktury.
 4. Przekazanie do naprawy komputera, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu świadczenia usług informatycznych serwisu IntraGraph.
 5. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.
 6. W przypadku wysyłki sprzętu do serwisu potwierdzeniem jest wydrukowany i podpisany formularz serwisowy.

 

Prawa, odpowiedzialność oraz oświadczenia

 

 1. IntraGraph zobowiązuje się do ochrony poufności powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Zamawiającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zamawiającego bez jego uprzedniej zgody.
 2. Serwis IntraGraph nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika / komputera dostarczonego przez Zamawiającego.
 3. Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy w serwisie IntraGraph nie odpowiada (na przykład karty pamięci).
 4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane przekazane łącznie ze sprzętem.
 5. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, że każda naprawa (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta lub rękojmi sklepu w którym został sprzęt zakupiony.
 6. IntraGraph zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na runku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu.
 7. Nienaprawiony sprzęt może mieć objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, oraz produkcji sprzętu. Wynika to na przykład ze stosowania wysokich temperatur podczas lutowania SMD czy BGA.
 8. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego lub zakupionych w IntraGraph.
 9. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego w celu realizacji zlecenia przez IntraGraph.
 10. IntraGraph informuje, że dane osobowe Zamawiającego nie są gromadzone, ani archiwizowane po zakończeniu świadczenia usługi, w celach innych niż związane z gwarancją na wykonaną usługę, lub sprzedany sprzęt.
 11. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany, że administratorem danych osobowych jest IntraGraph, i ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.

 

Gwarancja

 

 1. IntraGraph udziela gwarancji na okres od 3 do 6 miesięcy na wykonane usługi i od 12 do 36 miesięcy na zakupiony sprzęt.
 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 36 dni roboczych od daty zgłoszenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej. W szczególnych przypadkach (np. oczekiwanie na części zamienne) okres naprawy może być wydłużony stosownie do zaistniałych okoliczności.
 3. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.
 4. Zamawiający zobowiązuje się:
  1. dostarczyć sprzęt ze stwierdzoną wadą do siedziby serwisu IntraGraph (nie dotyczy to usług wykonywanych na miejscu u Zamawiającego),
  2. dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz oryginalne opakowania,
  3. nie usuwać oraz nie zmieniać plomb i etykiet gwarancyjnych pod rygorem utraty gwarancji.
 5. Gwarancją nie są objęte:
  1. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
  2. uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Zamawiającego lub podmioty trzecie, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,
  3. uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
  4. materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
  5. konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
 6. Instalacja i konfiguracja oprogramowania.
 7. W przypadku bezpodstawnej (bezzasadnej) reklamacji IntraGraph zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami diagnozy oraz ewentualnego transportu sprzętu do Zamawiającego.
 8. Jeżeli Zamawiający uniemożliwi dokonania naprawy (np. nie podając hasła), uważa się że zrezygnował z uprawnień wynikających z gwarancji.
 9. Pozycje oznaczone symbolem ND nie podlegają gwarancji IntraGraph. Te pozycje mogą być serwisowane wyłącznie we wskazanej sieci producenta zgodnie z osobno dostarczoną kartą gwarancyjną. Okres gwarancji podany jest w takim wypadku wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy to na przykład gwarancji Dor to Dor.
 10. W pozostałym zakresie warunki gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

 

 

Koszty

 

 1. Wstępna diagnoza i wycena (szacowany koszt) usługi wyceniana jest w momencie przyjęcia sprzętu do naprawy. Koszt diagnozy wynosi od 20zł brutto.
 2. Przyjmując sprzęt do naprawy IntraGraph przeprowadza szczegółową diagnostykę i na jej podstawie wycenia ostatecznie koszt naprawy i informuje o nim Zamawiającego telefonicznie lub mailowo.
 3. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt naprawy przekroczy koszt szacowany, IntraGraph kontaktuje się z Zamawiającym mailowo lub telefonicznie, a Zamawia­­jący może akceptować nowy koszt naprawy, lub rezygnuje z jej wykonania nie ponosząc dodatkowych kosztów, a opłacając jedynie koszty poniesione do tej pory przez IntraGraph.
 4. Jeśli koszt ostateczny jest zgodny z kosztem szacowanym, a Zamawiający mimo to zrezygnuje z usługi, zostaje wtedy obciążony kosztami diagnostyki szczegółowej wynoszącej 250zł brutto i dodatkowo ponosi koszty na przykład wymienionych podzespołów.
 5. Zgodnie z Art. 644 K.C. po zaakceptowaniu ostatecznych kosztów usługi, w przypadku rezygnacji z wykonania usługi, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonanych już czynności i/lub zużytych materiałów.
 6. Zgodnie z Art. 552 K.C. wyznacza się maksymalny okres 3 tygodni (od dnia wykonania naprawy lub odstąpienia od naprawy) na odbiór sprzętu z serwisu. W przypadku przekroczenia tego terminu IntraGraph jest uprawniony do naliczania opłaty za przechowanie sprzętu w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki. Po upływie 6 dni opłata ta wzrasta do 20zł za każdy dzień przechowywania sprzętu.
 7. IntraGraph zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy i obciążenia klienta kosztami diagnostyki w przypadku gdy:
  1. jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia inne niż podał Zamawiający, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny,
  2. jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia spowodowane niepoprawną ingerencją serwisową innego serwisu, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny.
 8. IntraGraph zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy, bez obciążania Zamawiającego kosztami, bez podania przyczyny.