Korzystanie (w jakikolwiek sposób) z Serwisów i usług Agencji Reklamowej Intragraph oznacza zapoznanie się i akceptację poniższego Regulaminu.

 

§1 Definicje

 

1.       Regulamin – niniejszy regulamin

2.       Drukarnia/ Usługodawca / Sprzedawca / Intragraph / intragraph.pl / sklep.intragraph.pl – Agencja Reklamowa Intragraph, zarejestrowana pod nazwą Intragraph Patryk Jaszczak, z siedzibą przy ul. Okulickiego 6/20, 63-100 Śrem, NIP 7851804179, REGON 368403260

3.       Klient/ Zamawiający / Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w Drukarni zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie

4.       Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, takiej jak umowa o dzieło, bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z przepisami art. 221 Kodeksu cywilnego

5.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na wykonanie Usług poligraficznych przez intragraph.pl. Zamówienie określa parametry, ilość oraz sposób dostawy dzieł - przedmiotu zamówienia.

6.       Dzieło/ Produkt / Przedmiot Zamówienia – wizytówki, ulotki, naklejki, gadżety, zaproszenia oraz inne usługi znajdujące się na stronie internetowej intragraph.pl, które mogą zostać wykonane w Drukarni w celu realizacji Zamówienia Klienta, określane są jako Przedmiot Zamówienia.

7.       Usługa / Usługa poligraficzna – oznacza wszelkie czynności wykonywane w Drukarni, których celem jest wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z parametrami i ilością określonymi przez Zamawiającego.

8.       Kalkulacja/ Wycena – Kalkulacja to propozycja cenowa od intragraph.pl przedstawiona Klientowi za wykonanie Usług poligraficznych.

9.       Personalizacja – nadanie czemuś osobistego charakteru. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb, wymagań i upodobań Zleceniodawcy.

10.   Dni robocze intragraph.pl – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-18:00

 

§2 Warunki użytkowania sklepu internetowego

 

Regulamin i warunki korzystania ze sklepu internetowego zostały ujęte na stronie

sklep.intragraph.pl/ regulamin-pm-11.html

 

§3 Warunki współpracy i realizacja

 

1.       Składanie zamówienia

1)      Zamówienie można złożyć:

A.     poprzez zakup produktu lub usługi na stronie lub na naszych serwisach

B.      przez formularz kontaktu na intragraph.pl lub sklep.intragraph.pl,

C.      przez e-mail.

2)      Po wpłynięciu zamówienia (jeśli jest to konieczne) jako Wykonawca kontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia ostatecznego zakresu usługi oraz ceny.

3)      W zależności od typu produktu/usługi Klient otrzyma fakturę pro forma. W pozostałych przypadkach Klient opłaca zamówienie przy zakupie. Przy zamówieniach pro forma Klient płaci minimum 50% ceny z góry.

4)      Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym zamówienie jest kierowane do realizacji.

 

2.       Termin realizacji

Informacja o terminie realizacji usługi znajduje się w opisie danego produktu lub zostanie przekazana w korespondencji e-mail.

 

Czas realizacji liczony jest od momentu, w którym zostaną spełnione równocześnie dwa warunki:

1)      Płatność za fakturę pro forma zostanie zaksięgowana na naszym koncie bankowym.

2)      Ustalone materiały (tzn. wytyczne, odpowiedzi na pytania związane ze zleceniem, wybrane i posegregowane zdjęcia, gotowy tekst etc.) zostaną dostarczone do Wykonawcy drogą e-mail.

Informujemy, że wszystkie zlecenia są realizowane w kolejności zgłoszeń.

Uwaga: W przypadku dużej ilości zamówień od klientów terminy realizacji podane w opisach usług nie są wiążące i są wówczas ustalane indywidualnie. Wykonawca dąży do jak najszybszej realizacji, dbając o jakość oraz odpowiednią obsługę Klienta. W przypadku chęci otrzymania natychmiastowo usługi, Klient może zamówić usługę ekspresową ASAP za dodatkową opłatą (koszt ujęty w cenniku).

 

3.       Dokumenty sprzedaży

W momencie zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym wystawiamy docelową fakturę VAT 23%, która jest wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub dodawana do wysyłki.

 

4.       Wyceny

W przypadku drobnych lub nietypowych zleceń nie przygotowujemy wycen. Proponujemy natomiast korzystne dla klienta rozliczenie za godziny pracy.  Każda wystawiona wycena jest ważna przez 14 dni. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

 

5.       Umowy

Wszystkie ustalenia poczynione drogą mailową są uznawane za wiążące dla obu stron. Korespondencja zostaję zachowana przez  minimum 3 lata od momentu zakończenia zlecenia.

 

6.       Naliczanie godzin roboczych

W przypadku usług, gdzie podana jest stawka za 1h pracy:

1)      Ilość godzin niezbędna do wykonania pełnego zakresu wybranych prac jest zależna od projektu.

2)      Sposób naliczania godzin: naliczana jest każda rozpoczęta godzina pracy.

 

7.       Oferty / specyfikacje

1)      W pierwszej kolejności przedstawiana jest wycena na usługę projektowania graficznego. W kolejnym etapie – w osobnej wycenie, może być przygotowana wycena na realizację druku.

2)      Termin realizacji druku: zależny od momentu złożenia projektu i terminów działu druku. Termin wysyłki druku, zależny od dostępnej metody wysyłki i umowy z przewoźnikiem.

3)      Opisana w usługach „Poprawka” obejmuje przygotowanie drobnej poprawki do wykonanej usługi obejmującej czas pracy do 15 min, poprawki przekraczające łącznie 15 min będą rozliczane godzinami pracy.

 

§4 Zamówienia projektów graficznych i ich realizacja

 

1.       Zamówienie i realizacja projektu graficznego

Projekty są realizowane przez Agencja Reklamy Intragraph, obowiązują ogólne warunki, chyba że specyfikacja lub cennik stanowią inaczej.

 

2.       Zamówienie projektu graficznego:

1)      Wszystkie projekty graficzne są tworzone po otrzymaniu kompleksowych wytycznych od Klienta lub po przesłaniu wypełnionego formularza brief, dostępnego na naszej stronie.

2)      Przed rozpoczęciem prac wymagane jest dokonanie wpłaty w wysokości 10% wartości zamówienia.

3)      Termin wykonania projektów graficznych wynosi do 14 dni (chyba, że ustalono inny) od momentu otrzymania wpłaty oraz pełnych wytycznych i materiałów do projektu.

 

3.       Cenniki Projektów Graficznych:

1)      Ceny podane na stronie intragraph.pl są cenami brutto.

2)      Cena "od" oznacza minimalną cenę, która może ulec zmianie po zapoznaniu się z wytycznymi Klienta.

3)      W cenie nie jest uwzględniony zakup zdjęć do projektów z internetowych banków zdjęć (Klient może dostarczyć własne zdjęcia do których posiada pełne prawa).

4)      Oferta obejmuje 1 propozycję projektu graficznego oraz 2 drobne poprawki (do 30 minut pracy Wykonawcy łącznie) do każdego projektu (chyba, że ustalono inaczej). Poprawki nie dotyczą gruntownych zmian projektu, lecz wprowadzenia korekt do istniejącego projektu. Wykonywane są one w ciągu 7 dni (chyba, że ustalono inaczej).

5)      Cena nie obejmuje udostępniania plików źródłowych projektów (chyba, że wskazano inaczej).

 

4.       Realizacja Projektu Graficznego:

Po otrzymaniu kompletnych wytycznych i zaksięgowaniu wpłaty, projekt zostaje przekazany do realizacji. W ciągu 14 dni od daty uruchomienia projektu, Klient otrzymuje go w formie pliku graficznego do akceptacji drogą mailową.

1)       Jeśli w ciągu 3 dni Klient nie zgłosi uwag, oznacza to akceptację projektu.

2)       Jeśli Klient zgłosi uwagi, projekt zostaje skierowany do poprawek. W ciągu kolejnych 7 dni Klient otrzymuje projekt po każdej poprawce do akceptacji. Po dwóch poprawkach (w cenie), Klient akceptuje projekt lub prosi o dodatkowe poprawki, za które naliczana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

3)       Po zaakceptowaniu projektu, Agencja Reklamy IntraGraph przygotowuje pliki dla klienta, takie jak projekty do druku w formacie pdf lub jpg oraz plik logo w formacie pdf lub jpg. Wprowadzenie poprawek po tym etapie generuje dodatkowe koszty, związane z opłatą za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

 

5.       Archiwizacja Plików Graficznych:

1)      Jeśli Klient jest właścicielem praw autorskich do materiałów źródłowych, wszystkie pliki zostają mu przekazane po zakończeniu projektu. W przypadku braku regularnych zamówień, pliki są archiwizowane na 1 rok, z możliwością skrócenia tego okresu ze względu na duży wolumen przechowywanych danych.

2)      Ceny usług i produktów podane na intragraph.pl są kwotami brutto. Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego czy prawa handlowego.

 

§5 Prawa autorskie do projektu graficznego

 

Zgodnie z regulacjami prawa autorskiego, prawa do projektu przysługują wyłącznie jego twórcy, czyli firmie IntraGraph.

Zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), plik źródłowy projektu stanowi własność firmy IntraGraph. Klient ma możliwość wykorzystania wykonanego dla niego zamówionego projektu do druku lub może otrzymać go w formatach .pdf, .png, .jpg. W przypadku chęci pozyskania pliku źródłowego projektu w celu wprowadzenia w nim zmian bez zaangażowania firmy IntraGraph, Klient musi nabyć prawa autorskie, co wiąże się z dodatkowym kosztem. Warto zaznaczyć, że koszt stworzenia projektu graficznego nie daje Klientowi prawa do uzyskania plików źródłowych, takich jak skład w programach graficznych Corel czy Adobe, chyba że Zamawiający wyrazi chęć zakupu projektu wraz z plikiem źródłowym. Ponadto, fonty użyte w projektach, w momencie przekazywania plików, są konwertowane na krzywe i nie są dołączane do plików źródłowych, chyba że w ofercie wyraźnie zaznaczono inaczej.

§6 Majątkowe prawa autorskie


Majątkowe prawa autorskie są zbywalne.


W momencie, gdy Klient akceptuje projekt i opłaca go, firma IntraGraph zbywa na jego rzecz swoje majątkowe prawa autorskie. Klient może projekt wydrukować, umieścić w sieci i za jego pośrednictwem promować swoje usługi. Nie może jednak wprowadzać w nim jakichkolwiek zmian – jest to zabronione na podstawie prawa autorskiego.

 

§7 Ograniczenie prawa do odstąpienia

 

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1.       świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2.       gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

3.       dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8 Materiały do druku (pliki dostarczone przez Klienta do intragraph.pl)

 

1.       Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zawartość przekazanych przez Klienta materiałów. Klient zobowiązuje się przekazywać jedynie te materiały, do których ma pełne prawa i które nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich.

2.       Korekta materiałów jest usługą dostępną za dodatkową opłatą, wymaga akceptacji Klienta przed realizacją i musi zostać zatwierdzona po przesłaniu pliku do akceptacji końcowej.

3.       Przesłane do druku pliki muszą spełniać określone przez intragraph.pl wymogi (uwzględnione w opisie danej usługi czy produktu). Ewentualne błędy w materiałach przesłanych przez Klienta nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Intragraph.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów przesłanych przez Klienta.

4.       Drukarnia nie przechowuje plików po okresie 30 dni od ich przesłania i automatycznie je usuwa. Na prośbę klienta, pliki mogą zostać zarchiwizowane do celów okresowego dodruku.

 

§9 Reklamacje

 

1.       Reklamacje dotyczące niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych produktu w wyniku transportu powinny być zgłaszane na adres biuro@intragraph.pl. W przypadku uszkodzeń, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody u kuriera.

2.       Aby złożyć reklamację, należy skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie intragraph.pl/reklamacja lub wysłać zgłoszenie na adres biuro@intragraph.pl. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dostarczenia produktu.

3.       Formularz reklamacyjny powinien zawierać szczegółowy opis nieprawidłowości, roszczenie oraz dokumentację w postaci zdjęć, jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

4.       Intragraph.pl rozpatruje reklamacje natychmiast po ich otrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten może być wydłużony w zależności od stopnia skomplikowania reklamacji.

5.       Intragraph.pl może zażądać dostarczenia części lub całości reklamowanego produktu przez wybranego przez siebie kuriera oraz uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w ciągu 5 dni roboczych. Brak dostarczenia dokumentów w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za nieuzasadnioną.

6.       O wyniku rozpatrzonej reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową. W przypadku pozytywnej reklamacji, rekompensata będzie zgodna z wcześniej zgłoszonym roszczeniem, aczkolwiek intragraph.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji roszczenia.

7.       W przypadku negatywnej reklamacji, Klient ponosi koszty związane z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia. Rozliczenie reklamacji może nastąpić poprzez zwrot całej lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Intragraph.pl wymaga również zwrotu całej lub części reklamowanego nakładu.

8.       Odpowiedzialność za produkty oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta od momentu przekazania produktu przewoźnikowi przez Intragraph.pl. Klient jest zobowiązany do zweryfikowania zamówionego produktu w momencie otrzymania go od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Klient ma prawo złożyć reklamację zgodnie z powyższymi zasadami.

9.       Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji dotyczących wad wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta. W przypadku niezgody Klienta na decyzję Sprzedawcy dotyczącą reklamacji, przysługuje mu prawo skorzystania z pozasądowych środków rozstrzygania sporów.

10.   Reklamacje nie obejmują naturalnych odchyleń wynikających z indywidualnego charakteru produktów, takich jak różnice w kolorze czy fakturze.

11.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad reklamacji w dowolnym momencie.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 

1.       Konsumenci mogą skorzystać z różnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pozasądowych. Szczegółowe informacje na temat tych możliwości oraz zasad dostępu do nich znajdują się w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacjach społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php i http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.       Konsumenci mogą skorzystać z rozwiązań pozasądowych, takich jak stały polubowny sąd konsumencki, do rozwiązywania sporów dotyczących Umów Sprzedaży. W celu skorzystania z tej opcji, konsument może złożyć wniosek do sądu opisanego w artykule 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Regulamin działania tych sądów jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

3.       Konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy, aby rozwiązać spory związane z transakcjami zakupu. Mogą uzyskać tę pomoc poprzez kontakt z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub organizacją społeczną, która zajmuje się ochroną praw konsumentów, taką jak Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Federacja Konsumentów udziela porad pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl, a Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

§11 Przetwarzanie danych osobowych

 

1.       Agencja Reklamowa Intragraph o numerze NIP 7851804179 jest administratorem danych osobowych Klientów, w tym osób reprezentujących i osób kontaktowych.

2.       Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji umowy.

3.       W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@intragraph.pl.

4.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy z klientem, a także przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. Po zakończeniu tego okresu dane będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

5.       Odbiorcami danych mogą być firmy oraz osoby prywatne.

 

§12 Dane osobowe

 

1.       Przyjmując niniejszy regulamin, Klient udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Intragraph.pl w celu realizacji zamówienia, wystawienia dokumentów księgowych oraz dostawy. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swoich danych. Intragraph.pl zobowiązuje się do niewykorzystywania danych Klienta w celach marketingowych ani innych, niż wymienione powyżej. Jeśli dostarczone przez Klienta materiały zawierają jakiekolwiek dane osobowe, Klient oświadcza i gwarantuje, że jako administrator tych danych dopełnił wszelkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, dokonał rejestracji i uzyskał wymagane zgody na przekazanie tych danych Drukarni. Ponadto zwalnia Drukarnię z odpowiedzialności za ewentualne naruszenia tych zapewnień i gwarancji.

 

§13 Postanowienia końcowe

 

1.       Uprawnienia Klienta jako Konsumenta nie są ograniczane ani wyłączane przez niniejszy regulamin. W przypadku konfliktu między postanowieniami regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, które przyznają prawa konsumentom, obowiązują te przepisy prawa.

 

2.       Umowy zawierane przez Drukarnię Internetową oparte są na języku polskim.

 

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r. z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.